مزایای سیستم های انژکتوری


وظایفسیستمسوخترسانیخودرو

وظایف سیستم سوخت رسانی خودروسیستم سوخت رسانی کاربراتوری چیست؟انواع سیستم سوخت رسانی خودرواجزای اصلی سیستموظیفهسیستمسوخترسانیدرخودروهاتزریقمخلوط هوا وسوختبهینهشده به موتورخودرواست.اینکاربایدمتناسبباشرایط
عملکردیموتور در هر لحظه انجام شود.بهاینمعنیکه،سوخترسانیبایدمتناسبباشرایطمختلف موتور در طولحرکتانجام شود.
یعنی درزمان هایاستارتاولیهوهنگامیکهموتور سرد است، فازپساز استارت وگرمشدن موتور، موقع بهحرکتدرآمدنو
شتابگیریخودرو، موتورنیازداردکهسوختباسرعتهایمتفاوتیدرونآن تزریقشود وسیستمسوخترسانیبایداینسرعت هارا
ضمنتزریقتنظیمکند.

تاریخچهاستفادهازسیستمهایسوخترسانیدرخودروهابه دهه
۸۰قرن هجدهمبازمیگردد.اماگسترشاینسیستمهاوپیشرفت
عملکردآنهاازدهه ی
۲۰قرننوزدهمتوسطکمپانیبوشکلیدخورد.

انواعسیستمسوخترسانیخودرو


به طورکلیدو دستهسیستمسوخترسانیخودروداریم:
سیستمکاربراتوری
سیستمانژکتوری

البتهبایداشاره شودکهدرکشورما از سال۱۳۸۳خودروسازانموظف به ساختسیستمانژکتوریشدندوتولیدخودروهاباسیستمکاربراتوریبه حالت
تعلیقدرآمدوسپسمنسوخ شد.اینعمل درشرکتهایاتومبیلسازیجهان در دهه
۸۰میالدیآغازشد.
شایدسؤالپیشبیایدکهچراسیستمسوخترسانیانژکتوریباعثعملکردبهتر موتور و مصرفبهینهسوختمیشودو البته متناسبباقوانین
تصویبشدهزیستمحیطیاست وخودروسازانموظف بهاجرایآنهستند!عالوهبر آنسیستمانژکتوریعملکردموتور رابسیاربهبودمیدهدوراندمان
موتوربهطورچشمگیریباالمیرود.بنابرایناستفادهازسیستمکاربراتوریبرایشرکتهایتولیدکنندهخودرودیگرسودیندارد؛چونآنسیستمدیگر
مناسبموتورهایجدیدنیست.

در ادامهسعیداریمایندو مورد از انواعسیستمسوخترسانیخودرورامعرفیکنیم.

سیستمسوخترسانیکاربراتوریچیست؟

اینسیستمسوخترسانیخودرو۲وظیفهاساسیدارد:اولترکیبهوا وسوختبانسبت هایتعیینشدهو دومتوزیعآنبهطورمساویبین
سیلندرها.سیستمکاربراتوریشامل قطعاتزیراست:

باکبنزین
پمپبنزین
لولههایسوخترسانی
فیلتربنزین
کاربراتور
شیراطمینان

طرزکارسیستمسوخترسانیکاربراتوری

طرزکارایننوع ازسیستمسوخترسانیخودروبراساسایجادخالرویمجرایسوختبنا شده است.پیادهسازیمعادالتبرنولیوپیوستگیفیزیک
درقطعه یونتور، موجبعملیاتیشدنفرایندایجادخالمیشوند.کافیستصفحه یگازباز شود تاسیلندرموتور، هوا رابمکدو آن رادرونکاربراتور
جاریکند.سرعت هواباعبور از ونتوردچارتغییراتیپیاپیمیشود.اینتغییرسرعت موجبافزایشچشمگیرمکشهواخواهدشد.مکشباالیهوا
موجب جذبسوختو انتقال آن به داخلسیلندرمیگردد.باورودهمزمانسوختو هوا بهسیلندر،ایندوماده یکلیدیبایکدیگرترکیبشده و
درنهایتاحتراق انجاممیشود.

اینسیستماز نظرجریانهوا به۳نوعتقسیممیشود:


دسته اولکاربراتورهاییکهجریانهوایآنها از باال بهپاییناست:
نیرویجاذبه درایننوعیاریکنندهاست؛ بهاینصورتکهباعثهدایتترکیبسوختو هوا بهدرونموتورمیشودو حاصل آنتغذیه
بهتر موتور است.در ضمنبرایتعمیرهمفضایدسترسیخوبیداشت.بههمینخاطر دراکثراتومبیلهاازایننوعکاربراتورهااستفاده
میشد.درپراید،پژوونیسانازاینمدلکاربراتورهااستفادهشده است.

دسته دومبرعکسمدلقبلیدرایننوعکاربراتورهوا ازپایینبه باالجریاندارد:
اینمدل درقدیمبیشتربهکارمیرفت؛چونمانعرسیدنسوختبهصورتمایعبه موتورمیشد.درهوایسردعملکرداینکاربراتوربسیار
بدمیشد.در دهه
۱۹۶۰ازایننوعکاربراتوردراتومبیلهااستفادهمیشد.

دسته سومجریانهوابهصورتافقیدرکاربراتور:
مهم ترینفایدهاینمدلاینبودکهارتفاعکمتریدر موتور اشغالمیکرد.ونتوریدراینکاربراتورمی تواندمتغیریاثابت باشد.ازاینمدل
کاربراتورباونتوریثابت دراتومبیلپیکاناستفادهشده بود.

معایبسیستمسوخترسانیکاربراتوری

اینکهکاربراتورتا۱۹۶۰میالدیتقریبادر تمامسیستمهایسوخترسانیمورداستفادهبود وپساز آن بهدنبالپیشرفتصنعتخودروسازیو ابداع
سیستمهایانژکتور، بهتدریجکنارگذاشتهشد نشان ازاینداردکهایننوعسیستمهاضعفهاییغیرقابلچشمپوشیوالینحلدارند
.
برخیازاینمعایبوضعف هارا به اختصاربررسیمیکنیم:

تولیدمخلوطنامتناسبازسوختو هوا:ایننسبتکهبایددرشرایطخاص موتور، بهمیزاندقیقرعایتشود، درسیستم هایکاربراتوریمعموال
متناسبنبود.تنها دربرخیشرایطایننسبت بهشکلیکهبایدرعایتمیشد.

وابستگیشدیداینسیستمبهشرایطمحیطی:تنظیمکاربراتورها،برایعملکرد صحیحوکارکردمتناسبآنها، در هر زمان ومکانیکهصورت
بگیردجواب گو است.بهاینمعنیکه،باتغییر ساعات وشرایط روزیامکانوشرایط آب وهوایی،کاربراتورقدرتتنظیمخودکاربااوضاعجدیدراندارد.
مانندمشکالترایجیکهمالکانخودروهایکاربراتوریهنگام روشنکردناتومبیلدرزمستانیاصبح زودباآنهامواجهبودند.

توزیعنابرابرسوختبهسیلندرها:ازآنجا کهدراینسیستم هاتوزیعسوختبینسیلندرهامستقیمازطریقکاربراتورو بدوندخالتعاملی
تنظیمکنندهانجاممیشود،سوختبهسیلندرهاینزدیککاربراتوربیشتر ریخته میشود وکمتر بودنسوختدرسیلندرهایدور تر بهایندلیل،باالنس
موتور رادچاراختاللمیکند.

وابستگیبه نوعبنزین:تنظیمکاربراتور،عالوهبر زمان ومکان، به نوعبنزیننیزوابستهاست وباتغییراکتانبنزینمصرفی،کاربراتورقادر بهتجدید
خودکارتنظیماتشنیست.بنابراینتغییرکیفیتبنزینپسازتنظیمکاربراتور،عملکردآن را مجدداتضعیفمیکند.

بهغیرازایننقاط منفی،کاربراتورهامشکالتیازقبیلخفهکردنکاربراتور، قفلگازیومشکلپیچیدگیتنظیماتوتعمیراترا همدارند.

سیستمسوخترسانیانژکتوری

دومینمورد از انواعسیستمسوخترسانیماشینامروزهبه دلیلراندمانباال وعملکردبهتر موتوراتومبیلبسیاراستفادهمیشود.اینسیستم
سوخترامانندسرنگداخلسیلندرمیپاشد.در دهه
۵۰میالدیبرایاولینبارسیستمانژکتوریاستفادهشد.
پونتیاکوشورولتاولینخودروسازانیبودندکهازاینسیستمبهرهبردند.بعدکمپانیبنزاولیناتومبیلبنزینیانژکتوریتولیدشدهاشرا
ارائهکرد.اینشرکتهاخودروهاییباسیستمسوخترسانیانژکتوریمکانیکیتولیدمیکردند.کمپانیکرایسلرموفق شداولیناتومبیلبا
سیستمانژکتوریالکتریکیرا وارد بازارکند.

طرزکارسیستمسوخترسانیانژکتوری

سیستمسوخترسانیانژکتورسامانه ایاستکهبرخیازموتورهایدرونسوز از آن بهرهمیبرند.تزریقسوختبه موتورمبنایاصلیکاراین
سامانهاست.فرایندتزریقبهکمکیکپمپمکانیکییابرقیبه انجاممیرسد.دراینفرایندسوختبافشار واردلولههایسوخترسانی
میشودو ازطریقانژکتوربهپشتسوپاپهوایادرونسیلندرپاشیدهمیشود.انژکتورمانندیکشیرآب است وسوخترابهصورتپودری
جامد،درونسیلندرویافضایپشتسوپاپهوامیپاشد.بدینترتیبموتورمیتواندباترکیبهوا وسوختفراینداحتراق راآغازکردهتا
انرژیموردنیازخودروراتولیدکند.

درسیستممکانیکیحجمسوختتزریقیبرایشارژودشارژکردنخازن بر اساس زماناحتیاجخازنکنترلمیشود.درسیستمدیجیتال
سوختموردنیازبر اساسدادههایذخیرهشدهدر حافظهتعیینوتزریقمیشود.

درسیستمسوخترسانیانژکتوریموتورهایگازوئیلیاحتراقخودبه خوددرمحفظهسیلندرصورتمیگیرد، اما درموتورهایبنزینیاز
سیستمجرقهزنیاستفادهمیشود.بهاینصورتکهدر زمان تنفس،ترکیبسوختو هوا واردسیلندرشده وجرقهانفجارسوختدرمحفظه
احتراقبافرمانیازشمعهااتفاقمیافتد.

اجزایاصلیاینسیستمعبارتنداز:


سنسوردریچهگاز:
میزاندقیقسوختبرایشرایطموتور بهکمکاینسنسوراندازهگیریمیشود.

سنسوردمایهوا:

اینسنسوردمایهوا راکهدرمیزانسوختوشرایطموتور موثر استاندازهگیریمیکند.

سنسور فشار هوا:

اینسنسورمیزانفشارهوایورودیبه موتور را درشرایطمختلفاندازهگیریمیکند.میزانباز و بسته بودندرچهگازازطریقگزارشاینسنسورتنظیممیشود.

سنسور دور موتور:

اینسنسورکهداراییکمیدانمغناطیسیاست، دور موتور رااندازهگیریمیکندتا زماندقیقجرقهزنیتوسطشمعهامشخص شود.
سنسور ضربه:
در صورت احتراق ناقص در موتور،ضربههاییبه موتور واردمیشود.اینسنسوروظیفهگزارشاینضربههاو درنتیجهاحتراق ناقصدرونسیلندررا دارد.

سنسوردمایآب:

دمایآب موتور توسطاینسنسوراندازهگیریمیشود.در صورتدمایبیشاز حد آب موتور،سیستمخنک کنندهفعالمیشودو در صورت سرد بودن،
حالتساساتایجادمیشود.همچنینمیزانو زمانپاششسوختدردمایباالیآب موتور ازطریقگزارشاینسنسور مشخصمیشود.

سنسوراکسیژن:

میزاناکسیژنگازهایخروجیاز موتور توسطاینسنسوراندازهگیریمیشود.اینکارازخامسوزیموتور وتولیدآلودگیبیشاز حد آنجلوگیریمیکند.
بهاینترتیبکهزیادبودناکسیژندرونگازها نشان از رقیقبودنسوختاست وکمبودناکسیژنعالمتغلظت آن.باگزارشاینسنسور،میزاندقیق
سوختبرایعملکردبهتر موتور مشخصمیشود
انژکتور:
این قطعه بخش الکتریکی-مکانیکی سیستم سوخت رسانی انژکتوری است وهمانطورکه ازاسمش مشخص است اصلی ترین قطعه این نوع سیستم
سوخت رسانی است.این قطعه پاشش میزان دقیقی از سوخت را به پشت ورودیسیلندرانجام میدهد.
کویلدوبل:
این قطعه درسیستم های انژکتوری بدون دلکو دیده میشود و عمل جرقه زنی را انجام میدهد.امروزه برای هرسیلندر یک کویل مورد استفاده قرار
میگیرد و جرقه زنی به صورت تکی انجام میشود.
دلکو:
وظیفه تنظیم احتراق را بر عهده دارد.دلکو اینکار را ازطریق کمک به کویل درایجاد جریان قوی تربرق و انتقال این جریان به سیلندرها انجام می دهد.
دلکوجریان برق را بین سیلندرها برای جرقه زنی درآنها تقسیم میکند
این نوع ازسیستم سوخت رسانی در طول زمان تغییراتی داشته است؛سیستم مکانیکی،سیستم الکترونیکی،سیستم تکانژکتوری وسیستم پاشش سوخت
مستقیم که آنها هم انواع مختلف دارد که به معمول ترین آن هاخواهیم پرداخت.

سیستم پاشش سوختتکی


دراین مدل برای تغذیه۴سیلندر ازیک انژکتور استفاده میکند.عملکرد این انژکتور این گونه است که به ابتدای منیفولد(قطعه ای است که موظف است
ترکیب سوخت و هوا را به درون محفظه احتراق یا همان سیلندر هدایت کند)سوخت مورد نیاز پاشیده میشود.
شاید بگویید این سیستم مانند کاربراتوری سوخت را انتقال میدهد، اماباید بگوییم این سیستم به کمک واحدکنترل یا لکترونی برای محفظه احتراق شرایط
بهتری را فراهم میکند.

سیستم پاشش سوخت چندگانه


دراین مدل سیستم برای هرسیلند ریک انژکتورجداگانه استفاده شده است.این انژکتورها روی ریل سوخت سوارندوسوخت مورد احتیاج را مسًتقیما به
پشت سوپاپ ها میپاشد.بنابراین فاصله زمانی پاششو احتراق بسیارکم است.درنتیجه سوخت  واردشده به سیلندرها شرایط و کیفیت مناسبی دارد.در حال
حاضراین سیستم هارایج ترین نوع است.


سیستم پاشش مستقیم سوخت


دراین مدل برای اینکه تغییرشرایط  سوخت را به حداقل برساند،انژکتور ها سوخت مورد نیازاحتراق را به درون محفظه سیلندرً مستقیما تزریق میکند.ازاین
سیستم برخی ازخودروسازان استفاده میکنند.

مزایای سیستم هایا نژکتوری

افزایش بازده موتور:به دلیل ترکیب دقیق هوا وسوخت برای شرایط مختلف موتور،راندمان آن بااین سیستم
بهبود چشمگیری دارد.در واقع دراین سیستم باباال رفتن راندمان حجمی و حرارتی موتور،گشتاور نیزتا۱۵
درصد باال رفته وعملکرد موتور بهتر میشود.
افزایش سرعت شتابگیری:این مزیت که هم در نوع پاشش چندنقطه ای و هم تکن قطه ای مشاهده میشودبه
دلیل سرعت عمل مطابقت شرایط سوخت ودرصد اختلاط آن باهوا با وضعیت موتور اتفاق می افتد.البته این
مزیت درسیستم های چندنقطه ای تزریق مستقیم بیشتر و محسوس ترمشاهده میشود،چراکه دراین روش با
پاشش مستقیم سوخت درون سیلندرها،مشکل تغلیظ سوختو زمان لازم برای اندازه گیری این درصد وجود
ندارد.
استارت بهتر درهوای سرد:درسیستم انژکتوری،ECU
به کمک سنسورهای دمای هوا و دور موتور، مقدار
سوخت متناسب بادرجه حرارت و دور موتور را مشخص میکند وشرایط مناسب آن رابرای پاشش توسط
انژکتورتنظیم مینماید.همین امر موجب شده که در دمای پایین مشکلی برای استارت خوردن وروشن شدن
خودروبه وجودنمیآید.

کاهش مصرف سوخت:مشخص کردن میزان دقیق سوخت مورد نیاز موتور، درشرایط مختلف تاثیر مستقیم بر
جلوگیری از هدر رفتن سوخت دارد.این میزان توسط اطالعات مربوط به کارکردموتورمانندسرعت، درجه
حرارتو بار موتور،درصد گشودگی دریچه گازدرسیستم هایا انژکتوری به صورت صحیح مشخص وتنظیم
میشود.

کاهش درصدآالیندگیخودرو:این مزیت نتیجه ثابت نگه داشتن درصدسوخت-هوا در مخلوط این دو است.
تثبیت این درصدنیزتوسط سنسورها وگزارش های دقیق آنها تنظیم میشود.این علت که مهم ترین عامل
ابداع سیستم های سوخت رسانی انژکتوری بوده،تعیین کننده اصلی استانداردها یآ الایندگی یک خودرو است.
توزیعیکنواختسوختدرسیلندرها،افزایشسقف قدرتخروجیخودرو،پاسخسریع تربهدریچهگازخودرو،
قطع سوخت رسانی در فاز شتاب منفی ازمزایای دیگر این نوع سیستم هاهستند.

معایب
سیستم های انژکتوری را میتوان تنها درگرانبودن قطعاتسیستم،حساس تربودن آنهاونیاز بیشتربه مراقبت،تعمیرسخت تروپردردسرترآنهاو
نیازشان به فیلترسوخت باکیفیت تر دانست.

تفاوت سیستم های انژکتوری نسبت به کاربراتوری


توزیع سوخت به اندازه الزم به کلیه سیلندرها
•خام سوزی کمتردرسیستم انژکتوری(آلودگیکمتر)
•راندمان حجمی موتورزیادتراست
•نیازبه سیستم کنترل حرارت مانیفولدنمیباشد
•قدرت شتابگیری خودروهایانژکتوری زیادتراست
•مصرف کمتروبهینه سوخت
•عمربیشترموتور
•قابلیت استارت بهتر درهوایسرد
•فشار هوایادمای محیط در مقدار مصرف سوخت موثر نمیباشد.

ادرس وبلاگ ما

https://chechilas.com/batrisazi-salehi/باتری-سازی-صالحی-در-یزد
https://www.batterysaz.com

دیدگاهتان را بنویسید