انواع الستیک خودرو

با نگاهی به صنعت خودرو به طور کلی در مییابیم که هیچ موضوعی گستردهتر از
مبحث تایرها نیست. صرف نظر از خودرویی که میرانید، شرایط آب و هوایی، شغلی که
دارید و یا هر دلیل دیگر که باعث میشود از یک خودرو استفاده کنید، باید بدانید انواع
الستیک خودرو با قیمتهای مختلف وجود دارند.
خرید تایر همیشه یک تصمیم سیاه یا سفید نیست یعنی صرفا تایر خوب یا بد وجود
ندارد. برای شناخت وخرید الستیک مناسب باید به نکاتی همچون شرایط آب و هوایی
محل زندگیتان، نوع تجربه رانندگی خود و قیمت الستیک توجه نمایید.
به طور کلی،هشت نوع تایر خودرو وجود داردکه هریک دارای عملکردی متفاوت است.
اما کدام نوع برای شما مناسب است و چرا؟
با ما همراه باشید تا بیشتر درباره انواع الستیک خودرو بدانید.
۱-تایر چهار فصل
الستیک چهار فصل چیست و از کدام نوع است؟
تایر چهار فصلاولین بار در سال۱۹۷۷هنگامی که شرکتGoodyearتایرهای مدل
Tiempoرا معرفی کرد، نامگذاری شد. ایده پشت این مفهوم، ارائه یک راه حل برای
رفع دشواری دو بار تعویض الستیک در سال برای فصول زمستان و تابستان بود.
الستیکهای چهار فصل از آج ترکیبی با جنس الستیک ساختهشدهاند و در هر شرایط
آب و هوایی انعطاف خود را حفظ میکنند. آج روی این تایرها به گونهای طراحی
شدهاند تا در جادههای برفی و یا عبور از آب، کشش و فرمانپذیری خودرو را در شرایط
ثابت نگاه دارند تا خودرو دچار انحراف نشود.
ممکن است متوجه شده باشید که بسیاری ازمدلهای تایرهای چهار فصل با مارکM
+ Sدر بازار موجود هستند. این نماد مخففSnow(برف) وMud(گل و الی) است که
بر اساس آزمایشهای صنایع تایر ارائه شده است. در ابتدا، این نماد به معنای تفاوت
میان تایرهای دارای سیمهای مورب با آج برجسته از تایرهای دارای آج معمولی بود که
بیشتر در کامیونهای سبک و تایرهای رادیال (شعاعی) اتومبیل استفاده میشد. با
گذشت زمان این عالمت برای الستیکهای چهار فصل به کار رفته شد.
نام “چهار فصل” مطمئنا بیان میکند که این تایرها میتوانند در تمام طول سال
استفاده شوند. این مساله تا حدی درست است یعنی تایرهای تمام فصل به طور معمول
در شرایط آب و هوایی که درجه حرارت باالتر از۴۵درجه فارنهایت (۷درجه
سانتیگراد) باشد بهترین کارآیی را دارند.
مزایای الستیک چهار فصل:
عمر بیشتر آج:تایرهای چهار فصل طوری طراحی شدهاند که دوام بیشتری
نسبت به تایرهای تخصصی تر داشته باشند. به عنوان مثال، بسیاری از رانندگان
عمر تایرهای چهار فصل را دو تا سه برابر بیشتر از تایرهای تابستانی میدانند.
هزینه پایین:هنگامی که شما تایرهای تخصصی برای فصلها و یا کاربریهای
خاص انتخاب میکنید، در واقع هزینه زیادی برای طراحی و تکنولوژی پیشرفته
پرداخت میکنید در حالی که تایرهای چهار فصل قطعا ویژگیهای نوآورانه
مشابهی دارند، اما پایه طراحی آنها به سمت کاربریهای معمولی بودهاست و به
طور معمول قیمتهای پایین تری دارند.
گارانتی طوالنیتر:تایرهای چهار فصل به منظور مقاومت استثنایی خوددر
مقابل سایش،آج دارند.به همین دلیل،بسیاریازمدل های تایره ای چهارفصل
باضمانت های طوالنیترازتایره ایتخصصی به بازارعرضه میشوند.
سواری نرم و بی صدا:اغلب مدلهای تخصصی تایر برای کشش در شرایط
سخت، مسیرهای خاص و یا کاربریهای خاص ساخته میشوند اما در مقابل
آسودگی به هنگام رانندگی در جادههای متوسط معیار اصلی برای طراحی
تایرهای چهار فصل است.
معایب الستیک چهار فصل:
نامناسب برای زمستانهای سخت:در هوای نسبتا سرد توام با برف، باران یا یخ،
تایرهای چهار فصل، فرمانپذیری مناسبی را ارائه می دهند. با این حال، در برف و
یخ سنگین، توصیه اکید می شود که الستیک های مخصوص برف را خریداری
کنید.
نامناسب برای تابستانهای بسیار گرم:اگر شما در آب و هوایبسیارگرمزندگی
می کنید، تایرهای چهار فصل تنها سطح متوسطی از کشش را فراهم میکنند.
آج و ترکیبات تشکیل دهنده آنها نرمی و انعطاف پذیری تایرهای تابستانی را
برای فرمانپذیری عالی در روزهای گرم و بارانیندارند.
بنابراین وقتی به تایرهای چهار فصل دقت کنیم متوجه میشویم که نقاط قوت آنها از
طرفی نقاط ضعفشان نیز به حساب می آیند. به طور خالصه تایرهای چهار فصل به
این منظور ساخته شدهاند که «همه کاره» باشند گرچه همه کاره بودن به این معنا
نیست که در شرایط خاص یا تخصصی نیز کاربرد داشته باشند. در نتیجه، اشکاالت
تایرهای چهار فصلبه مکان و مسیری که در آن رانندگی میکنید بستگی دارد. اگر
محل کار و زندگی شما در شرایط آب و هوایی شدید است الستیک های چهارفصل
ممکن است مناسبترین انتخاب نباشند.
نوآوری در تایرهای چهار فصل:
تکنولوژیSTABILEDGE
این نوآوری به منظور افزایش قابلیت فرمانپذیری وپایداری خودرو در مسیرهای
خشک است. تکنولوژیStabilEdgeدرواقع ضربه گیرهای کوچکی است درون بلوک-
های آج تا آجها را باز و مسطح نگه دارند و از این طریق حداکثر کشش و انعطافپذیری
حاصل شود.
تایر مدلCooper CS5 Grand Touring، یک مدل بسیار محبوب چهار فصل است که
با استفاده از این تکنولوژی برای افزایش کشش در هنگام پیچیدن سخت، شتاب و ترمز
استفاده میشود. این الستیک دارای درجه باالیی از سیلیکاست که از آج در برابر
سایش برای مدت بیشتری محافظت میکند و در نتیجه برای شرایط مرطوب و خشک
مناسب است.
تکنولوژیDYNAMIC RANGE
درتایرهای دارای تکنولوژیDynamic Rangeاز ترکیبات سیلیکا و همچنین از
طراحی نامتقارن در آجها استفاده میشود. این امر به منظور دستیابی به چسبندگی
مطلوب الستیک به زمین در شرایط جادهای خشک، مرطوب، یخ و برف میباشد. به
طور خاص، این فن آوری به منظور باال بردن تحمل الستیک در دماهای شدید و حفظ
دوام آن در مسافتهای طوالنیتر ایجاد شد.
تایر مدلFalken Sincera SN250 A/Sیک گزینه هوشمندانه چهار فصل است که با
استفاده از تکنولوژیDynamic Rangeبرای سواری نرم و پایدار در تمامی جادهها و
شرایط آب و هوایی کارآیی خوبیدارد. این تایر همه کاره برای حفظ انعطافپذیری و
چسبندگی در دمای شدید طراحی شده است.

 

عمر بیشتر آج:تایرهای بزرگراهی به طور معمول با الگوهای خاص آج طراحی
شدهاند که سر و صدا را کاهش می دهند و گرما را از بین می برند، که به نوبه

خود سبب تضعیف سایش و عمر طوالنی تر تایر می شود
.
کشش بهتر در جادههای مرطوب:اکثر مدل ها به ریزشیارهایی برروی آج (اغلب
در یک الگوی موجی یا زیگزاگ) مجهز هستند که به سرعت آب را از بین کانال

آجها عبور میدهد و باعث افزایش کشش در جادههای مرطوب می شود
.
مصرف سوخت بهتر:تایرهای بزرگراه برای رفت وآمد طوالنی و عملکرد در جاده
های آسفالت با سرعت باال طراحی شدهاند. یکی از ویژگیهای اصلی این مدل ها

ارائه یک سواری نرم و آرام با مصرف سوخت بهینه است. این تایرها به خصوص

برای کامیونها و خودروهای شاسی بلند، سودمند است
.
ترمز گیری و پیچیدن بهتر:طراحی آج درتایرهای بزرگراه به گونهای است که
در مقایسه با انواع دیگر تایر ترمزگیری و پیچیدن عالی را امکان پذیر میکند
.
معایب الستیک بزرگراه
:
ضعف در شرایط زمستانی:در حالی که بسیاری از مدلهای بزرگراه میتوانند در
جادههای مرطوب ودر برف سبک خوب عمل کنند اما الگوهایآج آنها برای برف

سنگین و یا در شرایط یخزدگی جاده طراحی نشدهاند
.
عملکرد ضعیف در خارج از جاده:با توجه به الگوهای تهاجمی کمتر آج تایر (به
معنای صرفا برای جاده های آسفالته)، تایرهای بزرگراه در خاک، شن، ماسه و

گل کشش مطلوبی ندارند
.
نوآوری در تایرهای بزرگراه:
تکنولوژی
۳D MICRO GAUGE
این تکنولوژی که توسط شرکت کوپر اختراع شده است. ریز شیارهایی در سطح آج
برای حفظ کشش در جادههای مرطوب به کار گرفته شده که باعث بهبود ثبات و

افزایش چسبندگی تایر میشوند. همچنین در ترکیبات این نوع الستیک از سیلیس

جهت انتقال گرما استفاده شده است. ترکیبات سیلیس به عالوه برای کاهش مسافت

ترمز
وهمچنینبرایکاهشمصرفسوختکاراییدارد.
مدل
Cooper Evolution Tourبا استفاده از فناوری۳D Micro Gaugeبه منظور
افزایش عمق آج تایر و ایجاد فرسایش یکنواخت در طول عمر الستیک طراحی شده

است. این نوعتایر همچنین از الگوی
۵ردیفه آج و شانههای جانبی گستردهای برخودار
است که برای جلوگیری از حبس آب در بین آجها و قطع تماس الستیک با زمین موثر

خواهد بود
.
تایرهای بزرگراه و جاده

۳
تایر مناسب برای تمام سطوح
تایرهای مناسب برای تمام سطوح چگونهاند؟

تایرهای مناسب برای تمام سطوح طراحی شدهاند تا سطح باالیی از کشش را در انواع

جادهها و سطوح تامین کنند. مدلهایی که در زیرمجموعه این نوع از تایر قرار میگیرند

دارای طراحی آجهای باز میباشند که برای رانندگی خارج از جاده و همچنین در

خیابانهای آسفالت مناسب هستند. مهمترین نکتهکه باید در مورد تایرهای تمام
سطوح در ذهن داشته باشید این است که این نوع تایرها چند منظوره استفاده میشوند
بنابراین، اگر فقط در جادهها و بزرگراههای آسفالت شده حرکت میکنید این تایرها

گزینه خوبی به حساب نمیآیند
.
تایرهای تمام سطوح برای
:
کامیونهای سبک
وانتهای پیکاپ
خودروهای شاسی بلند
خودروهای چهار چرخ محرک

ایدهآل هستند
.
مزایای تایرهای مناسب برای تمام سطوح
:
قابلیت کار در کل سال:به دلیل اینکه این نوع تایر برای دوام در شرایط سخت،
هم در جاده و هم خارج از جاده طراحیشده اند انتظار میرود که در شرایط

برف و یخ و یا در شرایط گرم و بارانی نیز کشش و چسبندگی خوبی را ارائه

دهند اما در واقع الستیکهای زمستانی و تابستانی در شرایط مخصوص خود

نسبت به این نوع تایر بهتر عمل میکنند
.
دیوارههای تقویت شده:در بسیاری از مدلهای تایرهای تمام سطوح، دیوارهای
تقویت شده را در طرفین خواهید دید. هدف اصلی از این کار افزایش تحمل بار

در شرایط مختلف جادهای است. این مدلها برای وسایل نقلیه سنگینتر که

بیشتر در خارج از جادهها استفاده میشوند بسیار خوب عمل میکنند
.
طراحی باز آجها:الگوی آجهای باز چیزی است که باعث می شود تایرهای تمام
سطوح در خارج از جاده کارآمد باشند. عناصر آجدار چند منظوره با قفل شدن
در یکدیگر باعث می شوند تا این تایرها بتواند در سنگ، گل و همچنین
جادههای آسفالت از کشش و چسبندگی خوبی برخوردار باشند
.
معایب تایرهای مناسب برای تمام سطوح
:
صدای بلند:با توجه به طراحی آج که برای رسیدن به حداکثر کشش استفاده
می شود، تایرهای تمام سطوح صدای بلندتری نسبت به تایرهای ساخته شده

برای جادههای آسفالت ایجاد میکنند. تایرهایهای تمام سطوح به طور معمول

دارای شیارهای متقارن هستند که هوا را از طریق آنها عبور می دهند و در

نتیجه سر و صدای بلندتری به خصوص در بزرگراهها و خیابانها ایجاد می کنند
.
عمر کوتاه تر آج:تایر تمام سطوحباالستیکنرمترساختهشدهاستکهمی
تواندبرایارائهعملکردخوبدرسطوحمتنوعمنطبقشود.متاسفانه،عارضه

جانبیاینامر،فرسایش سریعتر آج در این نوع تایر نسبت به انواع دیگر است
.
مصرف سوخت غیربهینه:از لحاظ مصرف سوخت هنگام مقایسه تایرهای تمام
سطوح و
تایرهایبزرگراه،تایرهایبزرگراهبرندهمیشوند.تایرهایتمامسطوح
برایحداکثرکششطراحیشدهاندکهبهنوبهخودباعثمصرفسوختغیر

بهینه می شوند. با این حال، به دلیل اینکه این الستیکها برای رانندگی در

جادهها و همچنین خارج از جاده مورد استفاده قرار می گیرند اکثر مدلهای آن

به نسبت الستیکهایی که به طور خاص برای خارج از جاده ساخته می شوند

مصرف سوخت کمتری به ازای مسافت پیموده شده دارند
.
نوآوری در تایرهای تمام سطوح
:
تکنولوژی
PITCH SEQUENCING:
این تکنولوژی در کاهش صدا بر اثر تماس ناگهانی، جاده و آج موثرند. طراحان تایر در
طراحی خود ردیف چندتایی آج را به کار میبرند تا در اندازه و در شکل بلوک آج متنوع

باشند. قرار دادن بلوکهای آج و شیارهایجانبی در کنار آن با هدف تغییر صدا است
.
تایر مدل
MasterTech Courser A / T2بهترین گزینه در میان تایرهای همه کاره و
تمام سطوح است که دارای طراحی
۵ردیفه آج برای عملکرد مطلوب است. این مدلها
با اصالح شکل ظاهری آج، عملکردشان بهبود یافته و حداقل صدا را خواهندداشت
.
تکنولوژی
Adaptive Traction Technology:فن آوری کشش تطبیقی که
توسط
شرکتکوپراختراعشدهاست،جهتانعطافپذیریوبهبودکارتایرهایتمام
سطحوهماهنگییکپارچهباسطوحسنگیونرمدرهردوهوایگرموسرداست
.
تایر مدل
Cooper Discoverer AT3 Lineاز تکنولوژی کششی تطبیقی که برای
خودروهای شاسی بلند و کامیونهای سبک طراحی شده است استفاده میکند.
شرکت
کوپربهتایرمدل
AT3میبالد چراکه همبرایرفتوآمدهایروزانهوهمبرای
ماجراهاجوییهایآخرهفتهکامالمناسباست.استفاده از ترکیب آلیاژهای سیلیکا،

طراحی کاربردی برای تمامی شرایط آب و هوایی، محدوده وسیع دمایی، همچنین

کاربرد مناسب آن برای تمامی سطوح، این تایرها را یک پله باالتر از انواع دیگر قرار

میدهد
.
۴
تایر ورزشی
تایرهای ورزشی در کامیونتها و وانتهای پیکاپ سبکاستفاده میشوند و برای

فرمانپذیری و عملکرد عالی و البته متناسب با ظاهر آنها طراحی شدهاند. تایرهای

ورزشی با توجه به تماس بیشتر در جادههای آسفالته چسبندگی عالی را ارائه میکنند.

این تایرها معموال با رینگهای بزرگتر استفاده میشوند و با نسبت ارتفاع به عرض کم،

که معموال
۵۵درصد یا کمتر هستند، به بازار ارائه میشود. تایرهای ورزشی معموال با
شمارههایی مانند۵۵/۲۲۵(۵۵نسبت ابعاد) عرضه میشوند. این اعداد نسبت ارتفاع
تایر به عرض آن را به صورت درصد نشان میدهند. به عنوان مثال، در
۲۲۵/۷۵ارتفاع
تایر
۷۵%از۲۲۵میلیمتر =۱۶۹میلی متر خواهد بود.
مزایای الستیک ورزشی
:
مصرف سوخت بهینه:به دلیل اینکه این تایرها برای جاده های آسفالته طراحی
شدهاند در اکثر مدلها با توجه به مصرف سوخت بهینه تولید میشوند
.
عملکرد بهتر:معیارهای تولید تایرهای ورزشی این است که برای خودرو هنگام
پیچیدن، ترمز، هدایت وبرتریورقابتایجادمیکنند.سطحتماس

گستردهترودیوارهمحکمتایر،نیروهایجانبیوگریزازمرکزبهتریرادر

سرعتباالتحملمیکنند
.
ظاهر عالی:تایر مناسب برای ماشینهای ورزشی پر زرق و برق باید متناسب با
ظاهر آنها باشند. تایرهای ورزشی با الگوهای جذاب برای تکمیل خودروهایی که

در آنها استفاده می شود تولید شدهاند
.
معایب الستیک ورزشی
:
مستعد آسیب:تایرهای ورزشی برای استفاده در جادههای خشن تولید نمی
شوند.
بنابراینافتادندرچالهبهطوربالقوهباعثمیشودکهلبهرینگدیواره
تایررا بریده یا باعث آسیب به چرخ شوند
.
فرسایش سریع:این تایرها ها با ترکیبات نرمتر برای چسبندگی و کشش بهتر
طراحی شدهاند که به این معنی است که
بیشتردرمعرضسایشقرارمیگیرند.
سواری سفت:با توجه به کوتاه و سخت بودن دیواره جانبی، تایرهای ورزشی
دارای قدرت جذبضربه کمتری هستند که باعث می شود سواری با وسیله
نقلیه حسی خشن داشته باشد. این امر به خصوص در جادههای آسیب دیده و
ناهموار مشهودتر است
.
نوآوری در تایرهای ورزشی
:
تکنولوژی
SIPING ACTIVE TRACTION
نوآوری ریز شیار فعال توسط شرکت دانلوپ اختراع شده است. این سیستم با استفاده از

سه نوع منحصر به فرد از انواع ریز شیار بر روی آجها
(sip)طراحی شده که برای
کشش، چسبندگی و افزایش کشش هنگام فرمانگیری، هدایت و ترمز دارای کارآیی

بهتری است
.
تایر مدل
Achilles ATRK Economistیک تایر ورزشی با عملکرد باال است که از
فناوری
Active Traction Sipingبهره میگیرد. این تایر از نظر سبک، عملکرد و
راحتی بسیار قوی است و دارای قیمت مقرون به صرفه نیز هست. شیارهای عمیق،

لبههای متعدد و ریزشیارهای اضافی کشش بسیار عالی و چسبندگی در کل سال را

ارائه میدهد.کاربران این مدل را یکی از متنوعترین تایرهای ورزشی در جادهها میداند
.
تکنولوژی خود پشتیبان
SELFSUPPORT
پیشرفت دیگری از شرکت دانلوپ تکنولوژی خود پشتیبان است. این فنآوری از یک

ساختار خاص در دیواره جانبی استفاده میکند که اجازه میدهد رانندگی با یک تایر

پنجر تا مسافت
۸۰کیلومتر با سرعت۸۰کیلومتر در ساعت در شرایط طبیعی امکان
پذیر شود
.
تایر مدل
Dunlop SP Sport 5000یک مدل مرسوم و مدرن است که از فناوری
خودپشتیبان استفاده میکند. این مدل برای عملکرد باال و انعطاف تایرهای تمام فصل

برای جادههای مرطوب، خشک و زمستانهای خفیف طراحی شده است
.
تایرهای اسپورت، ورزشی
۵
تایر مناسب گل و الی
در حالی که تایرهای تمام سطوح برای رانندگی خوب در هر دو حالت جاده و خارج از

جاده ساخته شدهاند، تایرهای گل و الی، همانطور که از نامشان مشخص است، به طور

خاص به عنوان تایرهای خارج از جاده طراحی شدهاند. تایرهای گل و الیی میتوانند بر

روی هر سطح از گل تا ریگزار و تپههای شن و ماسهای غیر هموار حرکت کنند
.
در تایرهای گل والی، بلوکهای آج بزرگتر و فاصله بین آنها بیشتر از تایرهای تمام

سطوح است. این تفاوتها برای پاک کردن گل و همچنین گرفتن و رها کردن سطح

زمین به طور موثر برای ایجاد حداکثر تماس الستیک با زمین برایکشش بهتر طراحی

شده است
.
مزایای الستیک مناسب گل و الی
:
کشش فوق العاده در شرایط دشوار:تایرهای گل و الی دارای آجهای عمیقی
هستند که به حفظ کشش در انواع جادههای سخت کمک میکنند
.
مقاوم در برابر برش، تکهشدن و ضربه:به طور پیش فرض، الیه سطحی محافظ
روی تایرهایگل و الی باید بسیار با دوام باشد. تایرهای گل و الی طوری

طراحی شدهاند که ناهمواریهای جادهای را تحمل کنند. همچنین این تایرها در

برابر برش، تکه شدن و سوراخ شدن بسیار مقاوم هستند

 

 

طراحی چند الیهای:اکثر تایرهای گل و الی دارای دیواره جانبی۳الیه هستند.
دیواره جانبی قوی عالوهبر دوام اضافی به تایر اجازه میدهد تا با استفاده از فشار
باد کم، عملکرد خارج جادهای را بهبود دهد.
معایب الستیک مناسب گل و الی:
•صدای بلند در جادهها:با توجه به الگوهای آج و حفرههای عمیقتر بین آنها،
رانندگی در جادههای آسفالته باتایرهای گل و الی صدایی بسیار بلند ایجاد می-
کند.
•کاهش فرمانپذیری در آسفالت:در حالی که هدایت تایرهای گل و الیدر
مسیرهای خارج جادهای خوب است، کنترل و هدایت آن در جادههای آسفالته
کیفیت خوبی ندارد.
نوآوری در تایرهای مناسب گل و الی:
تکنولوژی۳D CANYON SIPE
این تایرها با داشتن شیارهای عمیق آج و همچنین با استفاده از فناوری ریزشیارهای
سه بعدی پیوسته گل، خرده سنگها و ..بهبیرونپرتابمیکنند.تاخودروبتواندبه
صورتمطمئنمسیرهایشیبداروزمینهایمختلفرابپیماید.
تایر مدلFalken Wildpeak A / T3Wاز این تکنولوژی به همراه مجموعهای از
ویژگیهای چند منظوره استفاده میکند. این مدل تایر در میان صاحبان کامیون،
خودروهای شاسی بلند و جیپ در همه جا طرفداران بسیاری به دست آورده است.
الگوی دیواره جانبی این مدل، سطح بسیار باالیی از کشش و پایداری در محیط خارج از
جادهرا در تمام طول سال فراهم میکند.
تایرهای آفرود مناسب سطوح ناهموار و گل و الی
۶-تایر با کارایی باال یا بسیارباال
تایرهای با کارایی باالیی که امروزه میشناسیم در اوایل دهه۱۹۸۰یعنی زمانی که
شرکتGoodyearتعدادی از اتومبیلهای دارای عملکرد باال (شورولت کوروت) را به
این تایرها مجهز کرد، به آمریکا معرفی شد. تایرهای دارای کارایی باال همانند تایرهای
ورزشی که عموما از آنها به عنوان الستیک تابستانی یاد میشود برای فرمانپذیری و
کشش برتر در جادههای آسفالته و هموار برای شرایط مرطوب و همچنین برای شرایط
خشک طراحی شدهاند. این نوع تایرها برای افرادی که به دنبال یک تجربه رانندگی
هیجانانگیز هستند و برای رانندگی با خودرویی باعملکرد باال در حداکثر ظرفیت آن،
ضروری است. تایرهای با کارایی باال معموال دارای دیوارههای جانبی محکم، کوتاه، بلوک
های آجی بزرگ، و پوشش نایلونی روی کمربندهای فوالدی تایر هستند که تا وقتی با
سرعتهای باال حرکت میکننداجزاءتایررادرکنارهمنگهدارند.
مزایای الستیک با کارایی باال:
•فرمانپذیری بهتر:تایرهای با کارایی باال باعث می شوند رانندهها هدایت دقیقی
داشته باشند. افزایش چسبندگی در این تایرها نقش زیادی در بهبود فرمانگیری
دارد و همچنین اکثر الگوهای آجی، به طور خاص برای کنترل بهینه در سرعت
های باال روی سطوح خشک طراحی شده است.
•رده باالی سرعت:به دلیل اینکه این تایرها در ابتدا برای مسابقه ساخته شدهاند،
میتوانند سرعت بسیار باالتری نسبت به تایرهای معمولی را تحمل کنند.
•همخوانی با سیستمABS:از این تایرها انتظار فرمانپذیری بیشتری میرود
بنابراین تایرهابا عملکرد باال به سیستمهای ضد قفل مدرن، و نیز فرمان و تعلیق
حساس واکنش مناسب نشان میدهند.
معایب الستیک با کارایی باال:
•نامناسب بودن در شرایط خطرناک رانندگی:اکثر تایرهایی با کارایی باال در درجه
اول برای شرایط جاده خشک طراحی شده و برای جادههای یخی و برفی ایده آل
نیستند.
•از دست دادن چسبندگی: هنگامخرید الستیکو استفاده از آن، رانندگان باید از
رده سرعت تایر آگاه باشند و مراقب باشند تاسرعتخودروبیشازیکساعت
از محدوده مجاز تایر فراتر نرود. اگر فشار روی تایر برای مدت طوالنی بیش از
حد مجاز باشد، تایر میتواند شروع به از دست دادن چسبندگی کرده و به طور
بالقوه منجر به یک تصادف مرگبار شود.
نوآوری در تایرهای کارایی باال:
کارایی فوق العاده باال و قابلیت تمام فصل:
یک تفکر غلط معمول در مورد تایرهای با کارایی باال این است که آنها فقط در شرایط
خشک کار می کنند. در حالی که هدف بسیاری از شرکتهای تولیدکننده الستیک
ماشین تغییر این نوع طرز فکر است. شرکتBridgestoneاخیرا طرحی را رونمایی
کرد که قابلیت پیمودن در مسافت طوالنیتر وبا شرایط آب و هوایی متفاوت را دارد. به
دنبال الستیک بریجستون، بسیاری از مارکهای تایر اکنون تالش میکنند تا تایرهایی
با کارایی باال تولید کنند که دارای قابلیت تمام فصل نیز باشند.
تایرPotenza RE980AS Bridgestoneیک مدل با کارایی باال است که دارای طراحی
منحصر به فرد میباشد که اجازه میدهد تا تایر به سرعت آب بین آج ها را از دست
داده و به چسبندگی خوبی در جاده های برفی دست پیدا کند در حالی که به طور قابل
توجهی خطر سرخوردن روی آب را کاهش میدهد. عالوه بر این، آج نامتقارن تایر و
شکل سه بعدی آن به همراه ریزشیارهای عمیق برای افزایش انعطاف پذیری الستیک
در دماهای سردتر بکار گرفته شده است.
۷-تایر برفی–زمستانی
تایرهای برفی–زمستانیهمانطورکهازنامشنیزمشخصاستبهطورخاصبرای
مواجههباشرایطآبوهواییسردوهمراهبابرفهایسنگینوجادهاییخزده
طراحیشدهاند. این تایرها را می توان از طریق آج الستیکی انعطاف پذیر که در
دماهای پایینتر همچنان منعطف باقی میمانند، شناخت. این امر باعث میشود که در
جادههای لغزنده چسبندگی بهتر شود. طراحی عمیق آج و الگوهای منحصر به فرد آن
در تایرهای زمستانی به پرتاب برف و آب از بین آجها برای کشش بهتر کمک میکنند.
یکی دیگر از ویژگیهای کلیدی تایرهای برفی–زمستانیلبههایدرگیرشوندهتایر
استکهبرایکششبیشتربررویجادههاییخیبهکارمیرود.بهتراستبرایاینکه
ازالستیکهایبرفی–زمستانیبهتریننتیجهرابگیریم،آنهاراتنهادر مناطقی
استفاده کنیم که درجه حرارت به طور منظم به زیر نقطه انجماد میرود.
مزایای الستیک برفی و زمستانی:
•بهبود چسبندگی:هنگامی که شما باید در برف و یا یخ سنگین رانندگی کنید
هدف اصلی تایرها ایجاد چسبندگی بهتر است و این همان کاری است که
تایرهای زمستانی انجاممیدهند. این تایرها دارای الستیک نرم و آج عمیق
هستند که بهترین کشش ممکن را ایجاد میکنند. بعضی از مدلها از میخهایی
برروی آج برای کنترل بیشتر در شرایط آب و هوایی بسیار شدید استفاده کرده-
اند.
•ترمز بهتر:در جادههای نرم و صاف زمستانی، ترمز همه چیز است. بر خالف
تایرهای تمام فصل که میتواند به آسانی قفل شود و بر روی سطوح لغزنده لیز
بخورد، آج تایرهای برفی / زمستانی در برف و یخ فرو میرود تا اطمینان حاصل
شود که در صورت نیاز میتوانید به سرعت متوقف شوید.
معایبالستیک برفی و زمستانی:
•تایرهای زمستانی میخدار به جادهها آسیب میزند و هدایت ضعیفتری به دنبال
دارد:تایرهای برفی/ زمستانی با توجه به طراحی خاصشان نسبت به همتایان
تمام فصل خود فرمانپذیری ضعیفتری در جاده های خشک و نیمه زمستانی
ارائه میدهند.
•شکننده هستند:به دلیل اینکه تایرهای برفی / زمستانی با الستیک نرمتری
نسبت به الستیکهای معمولی ساخته شدهاند سریعتر به سایش تمایل دارند. با
این حال رانندگان میتوانند برای رانندگی با تایرهای برفی در شرایطی که برای
آن ساخته نشدهاند سریعا آج و چسبندگی تایر را از بینببرند.
نوآوری درتایرهای برفی/ زمستانی:
فناوریSNOW GROOVE
تکنولوژی شیارهای برفی از ترکیبهایی با میزان باالی سیلیکا در آج و الگوهای آج
طراحی شده برای ارائه بهترین فرمانپذیری ممکن در برف، جاده یخ زده و هر شرایط
دیگر سخت زمستانی استفاده میکند. تکنولوژی شیارهای برفی لبههای درگیر شونده
محکمی را به تایر میدهدتاعملکردکششیوزمستانیآنافزایشیابد.
تایر مدلCooper Discoverer M+Sیک تایر با کیفیت باالی زمستانی و دارای میخ
برروی آج است که از تکنولوژی شیارهای برفی استفاده میکند. عالوه براین، طرح
دندانههایارهای در مرکز تایر و آجهای بلوکی آن پایداری خودرو و یکنواختی فرسایش
را افزایش میدهد.
فناوریSNOW TRAPPING
آجهایی که شامل این تکنولوژی گیرانداختن برف هستند طوری طراحی شدهاند تا برف
را در محل پس از تماس اولیه با تایر نگهدارند. هدف طراحی این است کهچسبندگی
را از طریق تماس برف بر روی برف بهبود بخشند.
تایر مدلCooper Discoverer True Northاز تکنولوژیSnow Trappingبرای
وسایل نقلیه مسافری که در معرض شرایط شدید زمستانی قرار دارند استفاده میکند.
این مدل با ساختارهای کاهنده سر و صدا ترکیب شده است تا از سواری آرام در هر
شرایطی اطمینان حاصل شود.
تایرهای برفی–زمستانی
۸-تایر کامیون و ماشین شاسی بلند
الستیک کامیون /شاسی بلند در تمامی اشکال و اندازهها تولید شده است. همانطور که
از نامش نیز بر میآید این تایرها برای نصب بر روی وسایل نقلیه مسافری و شاسی بلند
طراحی شدهاند. برای کسانی که نیاز به حمل بار سنگین یا تریلر دارند این تایرهای
کامیون سبک بهترین انتخاب هستند امابرای عالقمندان به رانندگی خارج از جاده تایر
تمام سطوح یا گل و الیمناسبکامیون/شاسیبلندمیتواندراهحلایدهآلتری
باشد.تقریباهرنوعیازتایرهایفصلیویاتمامسطوح،بستهبهنیازوکاربردمورد
نظر،میتواندبرروییککامیونیاشاسیبلندسوارشدهوکارآیی داشته باشد.
مزایای الستیک کامیون و شاسی بلند:
•ارتفاع از زمین:بسیاری از رانندگان برای رانندگی در خارج از جاده تصمیم به
انتخاب تایرهای کامیون / شاسی بلند بزرگتر برای ایجاد ارتفاع بیشتر در زمین-
های سنگالخی میگیرند. تایرهای بزرگتر خودرو را در برابر موانعی که می تواند
به طور بالقوه به موتور یا قطعات شاسی آسیب برساند محافظت می کنند.
•کشش بهتر:از آنجا که تایرهای کامیون / شاسی بلند جرم بیشتری نسبت به
تایرهای وسایل نقلیه کوچکتر دارند با سطح جاده تماس بیشتری خواهند داشت.
•بهبود عملکرد در شرایط مرطوب:صرف نظر از نوع تایر کامیون/ شاسی بلندی
که دارید باید بدانید داشتن این تایرها مزیت بزرگی است چون درمسیرهای
مرطوب بسیار خوب عمل میکنند و برای جلوگیری از سرخوردن روی آب به
ویژه مدلهای پهنتر بسیار کارامد هستند. به طور کلی تایرهای کامیون/شاسی
بلند دارای بلوک های آج و کانالهای آب بزرگتر برای بهبود سطح تماس
هستند.
معایب الستیک کامیون و شاسی بلند:
•فشاربر سیستم ترمز:هنگام رانندگی با یک تایر بزرگتر قدرت بیشتری برای
توقف نیاز دارید. حتی با استفاده از تایرهای کامیون/ شاسی بلند کمی بزرگتر از
تایر عادی لنت ترمز به سرعت فرسوده می شود.
•تایر بزرگتر مصرف سوخت را افزایش میدهد:تایر بزرگتر از نوع تمام سطوح یا
گلوالی برای کامیون / شاسی بلند وزن بسیار بیشتری نسبت به الستیکهای
معمولی دارد. اگر شما اندازه الستیک کامیون / شاسی بلند را افزایش دادهاید
نتیجه این است که موتور باید سخت تر کار کند و سوخت بیشتری بسوزاند.
نوآوری در تایرهای شاسی بلند:
تکنولوژی پیشرفتهREACTIVE CONTOUR
این تکنولوژی طراحی شده است تا خطوط کنتور تایر را قادر سازد به شرایط مختلف
جادهها واکنش مناسب داشته باشد. هدف این تکنولوژی کمک به بهبود فرسایش آج و
تماس بهتر با سطح زمین و طول عمر تایر است.
تایر مدلGeneral Grabberیکی از بهترین تایرهای کامیون با عملکرد باال در بازار
است. این تایر یک مدل تمام سطوح است که برای کشش در شرایط سختتر ساخته
شده است.در این تایر از فنآوری پیشرفتهReactive Contourاستفاده میشود تا
ضمن تطبیقپذیری با سطوح مختلف فرسایشی یکنواخت در آجها داشته باشد.
تایرهای مناسب ماشینهای شاسی بلند
جمعبندی و نتیجهگیری:
در میان انواع الستیک خودرو انتخاب وخرید الستیک مناسبهمیشه آسان نیست.
مهمترین نکته این است که شما (حداقل) درک اولیهای از نیازهای رانندگی خود داشته
باشید و دلیل برتری برخی از الستیکها نسبت به انواع دیگر را بدانید. داشتن دانش در
مورد اینکهچه تایری در چه شرایط خاصی خوب کار میکند نه تنها می تواند عملکرد
خودرو شما را بهبود بخشد بلکه میتواند در بلند مدت در هزینههای شما صرفهجویی
کرده و به شما احساس خوبی بدهد

دیدگاهتان را بنویسید