سیستم استارت خودرو چه کاری انجام میدهد؟

اگر بخواهیم به شکل خالصه بگوییم که استارت خودرو چه کاری انجام میدهد باید بگوییم که این
قطعه اتومبیلها یک نوع موتور الکتریکی است که انرژی الکتریکی را تبدیل به انرژی مکانیکی
میکند. وظیفه این قطعه هم در بیان ساده، روشن کردن موتور اتومبیل است. یعنی در حقیقتما برق
را از باتری اتومبیل به استارت میدهیم و استارت این برق را تبدیل به انرژی مکانیکی کرده و به محور

موتور یا همان میللنگ منتقل میکند. حرکت میللنگ هم باعث میشود که یک سیکل احتراق در
موتور صورت بگیرد و موتور روشن شود
. .
نکته فنی ماجرا این است که موتورهای امروزی خودروها برای شروع فعالیت باید به حداقل
۱۰۰دور در
دقیقه برسند. بعد از آن موتورها می
توانند به طور اتوماتیک به فعالیت خود ادامه دهند و در حقیقت ما
می
گوییم که موتور روشن شده است. وقتی ما سوییچ را در کابین اتومبیل میچرخانیم در واقع برق را

به سیستم استارت میرسانیم و آن را به حرکت در میآوریم تا این سیستم، موتور را به۱۰۰دور در
دقیقه برساند، آن
وقت اتومبیل روشن میشود. شاید به نظر برسد که استارت یک موتور الکتریکی
ساده
است، اما اگر همین سیستم به ظاهرساده درست کار نکند یا دچار خرابی شود اتومبیل شما به
.
آیدوجه به حرکت درنمیهیچ
دنده
« موقعیت مکانی استارت هم معموال پشت و کنار موتور اتومبیل است. به هر حال باید حرکت
.
لنگ منتقل و موتور خودرو روشن شودفاصله به میلبال »استارت

.

درباره اساس عملکرد استارت یا استارتر خودرو

پیچ و آهنربا تشکیل شده که میدان مغناطیسی ثابت ویک استارت به طور خالصه از یکسری سیم .
آهنربای مغناطیسی تشکیل شده است و
۲ های ساده ازکنند. در حقیقت استارتهمنامی را ایجاد می
قدرت آن هم برای چرخاندن محور موتور بستگی به همین نیروی ایجاد شده توسط آهنربا دارد.

پیچ پیچیده شده است. وقتی
های استارت در حقیقت هسته آهنی هستند که به دور آنها سیمبالشتک

آهنی قطب شود در دو هستهها برقرار میپیچجریان برق در این سیم N و S آید و اینبه وجود می
پیچ حاوی جریان الکتریکی به نام
یک سیم کند. حاالها هم حوزه و میدان مغناطیسی ایجاد میقطب
گیرد و بر اساس قواعد فیزیکی شروع به چرخش
آرمیچر در وسط این میدان مغناطیسی قرار می
توان گفت که
به انرژی مکانیکی خواهد شد. می کند. در حقیقت با این کار انرژی الکتریکی تبدیلمی
شود و آن را به
نیروی دافعه ایجاد شده توسط آهنربای استارت به آرمیچر در وسط استارت وارد می

اندازد، این اساس کار یک موتور الکتریکی است و همانطور که گفته شد استارت هم یکحرکت می
.
آیدبه حساب می موتور الکتریکی

های اصلی استارت خودروبخش معرفی
استارت اتوماتیک1 های رایج و معمول از دو قسمت اصلی تشکیل شده است؛استارت .
تر که
است که روی استوانه بزرگ تریاتوماتیک استارت همان استوانه کوچک . موتور استارت2
شود و در
شود قرار گرفته. برق باتری به بخش اتوماتیک منتقل میهمان موتور استارت محسوب می
حقیقت اتوماتیک استارت، محل اتصال و رابط برق مستقیم باتری و موتور استارت است. کار دوم
برد تا با فالیول (همانزدن به جلو می بخش اتوماتیک هم این است که دنده استارت را هنگام استارت
.
لنگ است) درگیر کند و آن را به چرخش درآوردچرخ طیار یا لنگر که روی میل
۱۵۰
تا ۵۰ کند که حدودکشد یا مصرف میاستارت برای عمل کردن برق بسیار زیادی از باتری می .
آمپر است. جریان ضعیف باتری باید از یک رله یا کنتاکتور عبور کند و تبدیل به یک جریان باال شود

افتد.
رت میتا بتواند مورد استفاده موتور استارت قرار گیرد. این اتفاق در بخش اتوماتیک استا
همزمان با این اتفاق، در اتوماتیک استارت یک اهرم دوشاخه وجود دارد که این اهرم، دنده استارت را
به جلو هل میدهد تا با فالیول درگیر شود. اتوماتیک استارت بین باتری و موتور استارت قرار دارد و
برق میان باتری و موتور استارت وصل در حقیقت با کنتاکتور که در بخش اتوماتیک استارت قرار دارد،
پیچ نیست. آهنرباهمانطور که گفته شد، ساختمان استارت چیزی جز آهنربا و سیم . شودیا قطع می
پیچی دور آنهم این طور نیست که ثابت باشد. در حقیقت یک هسته آهنی یا بالشتک است که سیم
های آهنی تبدیل به آهنرباها یا هستهبالشتک پیچیده شده و با عبور جریان برق از داخل آن، این
.شوندمی
ا
جزای تشکیل دهنده اتوماتیک استارت عبارتند از؛
لکیپو – پیچ نگهدارنده مسی – پیچ کشنده مسی – نجرپال – ش اتوماتیکفی – دو پیچ-
رم دو شاخهاه – مسی
.اتوماتیک استارت در نمای ظاهری از دو پیچ و یک فیش تشکیل شده است
شود و یک پیچ هم به نامشود که به قطب مثبت باتری وصل میشناخته می (اس) یک پیچ به نام .
بخش فیش شود.های موتور استارت میپیچ دور بالشتککه برق از این پیچ راهی سیم (ام) پیچ
پیچ وجود دارد؛شود. در داخل بخش اتوماتیک استارت هم دو سیموییچ وصل میس به هم اتوماتیک
ها، یکپیچپیچ نگهدارنده (سیم نازک). عالوه بر این سیمسیم-۲ پیچ کشنده (سیم ضخیم) وسیم-۱
.ای شکل هم وجود دارد به نام پالنجرقطعه استوانه.
اجزای تشکیل دهنده موتور استارت عبارتند از؛
پوسته اصلی-بالشتکها: هستههای آهنی و سیمپیچها-پیچ اتصال بالشتک به پوسته-زغالها-فنر
و پایه نگهدارنده زغال-جازغالی پالستیکی-آرمیچر-کلکتور آرمیچر (مجموعه الملها)-
سیمپیچهای آرمیچر-هسته آرمیچر-شافت آرمیچر-دنده استارت-کالچ
پوسته اصلی موتور استارت از استوانه فوالدی تشکیل شده است که قطعات داخل آن قرار دارند. به
ها و آرمیچرشده که شامل بالشتک طور کلی قطعات داخل موتور استارت از دو قسمت اصلی تشکیل
اند. هرهایی به پوسته اصلی وصل شدهباشتک است با پیچ ۴ ها که معموال شاملاست. بالشتک
.پیچی به دور آن تشکیل شده استها از یک هسته آهنی (کفشک) و سیمبالشتک
پایان

دیدگاهتان را بنویسید